21
مه
 نخستین کارگاه آموزش داگرئوتیپ  به استادی محمد محمدزاده تیتکانلو در موزه ملی عکس ایران (موزه عکسخانة شهر) برگزار شد. زمان این کارگاه ساعت 2 تا 3 عصر  تاریخ 12/3/1392 بود و در این جلسه به  موارد ذیل پرداخته  شد: 1- شرح تئوریک چگونگی تشکیل عکس داگرئوتیپ از نظر فنی و علمی 2- تشریح اشکال مختلف عکسبرداری داگرئوتیپ 3- آشنایی با اسباب و ابزار داگرئوتیپ و...
10
مه
پوستر نخستین نمایشگاه عکس داگرئوتیپ در ایران پانزدهم اردیبهشت یکهزار و سیصد نود و دو poster of first Daguerreotype exhibition in Iran at photo museum 2013
10
مه
Apr 29, 2013 – On Sunday 5 May 2013 Daguerreotype exhibition by Mohammad Mohammadzadeh Titkanloo In Iran photo Museum On Sunday 5 May 2013 Daguerreotype exhibition will be opened by showing picture and Daguerreotype in Iran photo museum. The daguerreotype (French: daguerréotype) was the first commercially successful photographic process, invented around 1837 by Louis-Jacques-Mandé Daguerre. The physical daguerreotype itself is a direct positive made in...