29
ژوئن
لیست نظریه ها و تئوری های محمد محمدزاده تیتکانلو درباره عکاسی و دیگر هنرهای تجسمی محمدزاده تمامی تلاش خود را وقف تحقیقات تجربی و پیشرو در زمینه زبانهای نوین هنرهای بصری نیز  نموده است که حاصل آن ارایه چندین تئوری  در زمینه هنرهای تجسمی می باشد که در اینجا از آنان نام می بریم: تئوری تصویر عمودی 1385 - تئوری عکاس مولف تاتر 1386 -...
10
مارس
1- "بررسي علل يافت نشدن عکسهاي داگرئوتيپ در ايران" - نشريه عکس شماره 284 آذر 1389 2- "دوربين پولارويد و حضور آن در ايران" - نشريه عکس شماره 297 ديماه 1390 3- "سايکس هاي عکاس در خراسان" - نشريه عکس شماره 298 بهمن 1390 4- "تاثير عکاسي بر هنرهاي تجسمي دوران قاجار" - نشريه عکس شماره 299 اسفند 1390 5 – "بررسي و طبقه بندي...