پروژه ساخت عکس فاخر داگرئوتیپ از مشاهیر و هنرمندان خراسان توسط محمد محمدزاده تیتکانلو

محمد محمدزاده تیتکانلو با دوربین داگرئوتیپ

 

پروژه ساخت عکس فاخر داگرئوتیپ از مشاهیر و هنرمندان خراسان توسط محمد محمدزاده تیتکانلو