10
مارس

مقاله های “محمد محمدزاده تیتکانلو” با موضوع عکاسی

1- “بررسي علل يافت نشدن عکسهاي داگرئوتيپ در ايران” – نشريه عکس شماره 284 آذر 1389
2- “دوربين پولارويد و حضور آن در ايران” – نشريه عکس شماره 297 ديماه 1390
3- “سايکس هاي عکاس در خراسان” – نشريه عکس شماره 298 بهمن 1390
4- “تاثير عکاسي بر هنرهاي تجسمي دوران قاجار” – نشريه عکس شماره 299 اسفند 1390
5 – “بررسي و طبقه بندي نشان و نقش ها در مقواي عکسها” – نشريه عکس شماره 300 فروردين 1391
6 – “حکايت عکسبرداري از واقعه ترور شاه” – نشريه عکس شماره 301 ارديبهشت 1391
7 – “پرتره هاي مقدس ياران سيد جمال” – نشريه عکس شماره 302 خرداد 1391
8 – “سرآغاز نمايشگاه عکس ذوق ورزانه در ايران” – نشريه عکس شماره 303 تير 1391
9 – “سرآغاز نمایشگاه عکس دولتی و مناسبتی در ایران” – نشریه عکس شماره 304 مرداد 1391
10 – “سرآغاز مسابقه های عکاسی در ایران” – نشریه عکس شماره 307 آبان ماه 1391
11- “عکاسخانه های لاله زار و شیوة کار آنان” نشریه عکس شماره 309 بهمن 1391
12 – “تأثیرات فرهنگی ایران در ابداع عکاسی کالوتایپ” نشریه عکس شماره 310 اسفند 1391
13 – “تصویر ایرانیان در داگرئوتیپ های خارجی” نشریه عکس شماره 311 فروردین و اردیبهشت 1392
14 – “نگاهی به عکاسان و گزارش های تصویری موسسة اطلاعات” نشریه عکس شماره 312 خرداد و تیر 1392
15 – “نگاهی به عکسهای علمی تخصصی اولیه از محدودة خراسان” هفته نامه نخست 21 مرداد 1392
16 – راز جام “توکو” 1390
17 – “فونداسیون عکاسی هنری” 1390
18 – “حکایت عکسبرداری از مجلس عروسی شاه و ثریا” 1391
19 – “پروندة کاری یک عکاس فیلم، اصغر بیچاره” 1391
20 – “شرح یک پروژة عکاسی از وقایع سی تیر 1331” نشریه عکس شماره 306 مهر 1391
21 – “معرفی یک داگرئوتیپ زنده ایرانی از ریشار خان” نشریه عکس شماره 318 اردیبهشت و خرداد 1393
22 – نظریه ای بر پدیدار شناختی مینیاتور “عکسبرداری با دوربین داگرئوتیپ”، نشریه عکس شماره 322 دی و بهمن 1393
23 – “معرفی فرایند ابداعی در عرصة داگرئوتیپ معاصر ایران”، مرداد 1393
24 – “سیری در قوانین عکس و عکسبرداری دوران پهلوی”، خرداد 1393
25 – “داگ گرافی و لیست داگرئوتیپ های قاجاری”، نشریه عکس، شماره 324 خرداد 1394
26 – “نخستین عکسبرداری در خراسان”، تاریخ عکاسی خراسان قسمت1، ویژه نامه عکس خراسان، ضمیمة نشریه عکس شماره 312 خرداد و تیر 1392
27 – “سرآغاز عکسبرداری مستند در خراسان” تاریخ عکاسی خراسان قسمت 2، ویژه نامه عکس خراسان، ضمیمة نشریه عکس شماره 312 مرداد1392
28 – “تأسیس نخستین عکاس خانه ها در مشهد”، تاریخ عکاسی خراسان قسمت3، ویژه نامه عکس خراسان، ضمیمة نشریه عکس شماره 314 شهریور و مهر 1392
29 – “حملة قشون روس به حرم مطهر و عکسبرداری از گنبد طلا”، تاریخ عکاسی خراسان قسمت4، ویژه نامه عکس خراسان، ضمیمة نشریه عکس شماره 315 آبان 1392
30 – “عکاسی از خراسان توسط دوچرخه سواران و مخترع تانک زرهی در دوره قاجار”، تاریخ عکاسی خراسان قسمت5، ویژه نامه عکس خراسان، ضمیمة نشریه عکس شماره 316 آذر و دی 1392
31 – “آخرین جهانگردان عکاس در مشهد و کشف نگاتیوهای جاودانه”، تاریخ عکاسی خراسان قسمت6، ویژه نامه عکس خراسان، ضمیمة نشریه عکس شماره 317 بهمن 1392
32 – “عکاسی خراسان در دوران پهلوی”، تاریخ عکاسی خراسان قسمت7، ویژه نامه عکس خراسان، ضمیمة نشریه عکس شماره 318 اردیبهشت و خرداد 1393
33 – “عکاسی حرم بارگاهی” تاریخ عکاسی خراسان قسمت 8، ویژه نامه خراسان ضمیمه نشریه عکس (فقط پخش داخلی انجمن صنفی عکاسان مشهد) نشریه عکس شماره 322 دی و بهمن 1393
34 – “حمله به گنبد طلا” انتشار در سایت عکس آستانقدس رضوی 1392
35 – “گورستان قتلگاه” انتشار در سایت عکس آستانقدس رضوی به تاریخ 1392/6/7
36 – “سیری در تاریخ عکاسی مشهد، دوران قاجار” 11/ 6/ 1392 ، انتشار در سایت عکس آستانقدس رضوی در 1392/6/13
37 – “سیری در تاریخ عکاسی مشهد، دوران پهلوی” 1392/6/17 ، انتشار در سایت عکس آستانقدس رضوی
38 – “سیری در تاریخ عکاسی مشهد، دوران جمهوری اسلامی” قسمت اول 1392/7/12 انتشار در سایت عکس آستانقدس رضوی
39 – “سیری در تاریخ عکاسی مشهد، دوران جمهوری اسلامی” قسمت دوم 1392/10/10 انتشار در سایت عکس آستانقدس رضوی
40 – “حکایت عکسبرداری از واقعه حمله به مجلس شورای ملی و اسیران باغشاه” 1392
41 – “نگاهی به قوانین منع انتشار صور قبیحه” 1392
42 – “آگفا و حضور آن در ایران” 1392
43 – “کشف دومین عکس از حملة روس به گنبد طلا”1392

44 – تئوری عکاسی معلولین، انتشار در سایت ادره کل بهزیستی خراسان رضوی 1393

45 – تئوری عکاسی تأتر بعنوان تألیفی مستقل 1394

46 – تئوری عکاسی معماری تافوت. 1394

47 – آمبروتایپ و حضور آن در ایران. نشریه عکس، شماره 325 پاییز و زمستان 1394

48 – اهدای نشان افتخار قاجار به عکاسان تزار، فروردین 1395

 

 

 d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

2دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *