دو قطعه داگرئوتیپ محمد محمدزاده تیتکانلو در خانه هنرمندان ایران به نمایش درخواهد آمد

برای ادامه مطلب به سایت انجمن عکاسان مشهد رجوع شود

دو قطعه داگرئوتیپ استاد محمدزاده تیتکانلو در خانه هنرمندان ایران به نمایش درخواهد آمد