برنامه‌ رونمایی از داگرئوتیپی یافت شده از دورهٔ قاجار بدون دعوت از یابنده آن، محمد محمدزاده تیتکانلو

برای ادامه مطلب به لینک ذیل رجوع شود

برنامه‌ رونمایی از داگرئوتیپی یافت شده از دورهٔ قاجار بدون دعوت از یابنده آن، محمد محمدزاده تیتکانلو